24 Oct 2018

Imunoterapija u lečenju karcinoma

Imunoterapija predstavlja novi oblik lečenja i novu nadu za bolesnike obolele od karcinoma. Ovaj vid lečenja stimuliše naš imuni sistem da uništava ćelije raka. Imuni sistem ljudskog organizma je podešen tako da prepoznaje strane ćelije. Te ćelije mogu biti bakterije, virusi, ali i maligne ćelije tumora. Međutim, usled kompleksne regulacije imunog sistema ove ćelije nekad mogu da prođu neopaženo našim imunim ćelijama i na taj način se nakon nastanka razmnožavaju i formiraju maligni tumor i metastaze. Poslednjih 10 godina su objavljeni rezultati mnogobrojnih istraživanja-kako da usmerimo naša bela krvna zrnca, pre svega podvrstu belih krvnih zrnaca, T-limfocite, da pronalaze i uništavaju maligne ćelije.

Pronađeni su izvesni receptori na T-limfocitima koji se nazivaju receptori programirane ćelijske smrti 1 (Programmed death-1, PD-1). Takođe, pronađeni su i receptori na malignim ćelijama koji se vezuju za ove receptore na T-ćelijama, odnosno njihovi ligandi (PD-1 ligand, PD-L1). Upravo zbog toga što kontrolišu aktivaciju imunog sistema ovi receptori su nazvani „tačke kontrole“ (checkpoints). Kada su ova dva proteina/receptora povezani naš imuni sistem ostaje „uspavan“ i ne prepoznaje maligne ćelije. Međutim, poslednjih nekoliko godina razvijeni su lekovi koji se vezuju ili na PD-1 receptor ili na PD-L1 receptor i na taj način sprečavaju njihov kontakt. Kada se spreči kontakt ovih receptora naš imuni sistem se budi i uništava maligni tumor. Upravo zbog toga što inhibiraju ove tačke kontrole (checkpoints) ovi lekovi se zovu checkpoint inhibitori. Trenutno je u svetu registrovano pet ovakvih lekova.

Osim checkpoint inhibitora i druge vrste imunoterapije za lečenje karcinoma su u povoju. Kancerske vakcine na sličan način usmeravaju imuni sistem protiv tumorskih ćelija, međutim još uvek nisu standardna terapija. Kod bolesnika sa limfomima i leukemijama koristi se terapija takozvanim preradjenim T-limfocitima: CAR-T. Kod ove terapije se skupljaju T-limfociti bolesnika, van tela „uče“ da prepoznaju maligne ćelije i tako „obučene“ vraćaju se u organizam bolesnika. Na taj način se postižu impresivni rezultati i ova terapija je već standard lečenja u svetu.

Zbog svoje efikasnosti, dugotrajne kontrole raka, samim tim dužeg preživljavanja bolesnika i dobre podnošljivosti, imunoterapija karcinoma postaje najvažnija terapija u lečenju malignih bolesti, terapija sadašnjosti i budućnosti. Jednom rečju u lečenju raka, počinje nova era-era imunoterapije.

Izvor: onkonet.rs

Download